Spermiyogram

Genel olarak gebelikle ilgili herhangi bir korunma önlemi olmaksızın bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocukları olmayan çiftler  infertilit, yani üreme fonksiyonunun yerine getiremiyor olarak tanımlanabilir.   Evli çiftlerin %15 inde karşılaşılan bu durumdan %30-35 kadar vakada sadece erkek sorumludur.  Tanıda ilk yapılacak tetkik spermiogramdır. İnvitro Laboratuvarı , spermiogram, sperm yıkama ,  PRP gibi fertilizasyon işlemlerinde deneyimli personeli ile uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

Spermiyogram, 3-5 günlük cinsel perhiz sonrası yapılmalıdır.  Ayrıca doğru sonuca ulaşmak için 1-2 ay ara ile  en az 3 defa tekrarlamak gereklidir. Analiz sonuçları birbirine %20 yakınlıkta ise ilave örneklere gerek yoktur, %20’nin üzerinde ise tekrarlanmalıdır.

deyimler.JPG

En uygun numune alınım şekli laboratuarda özel bir odada masturbasyonla olanıdır. İzole edilmiş ortamlarda alınması gereklidir. Uygunsuz ortamdan kaynaklı stres ve gerilim, özellikle volüm, sperm sayısı ve hareketliliği üzerinde olumsuz etki yapabilir. Eller ve genital organlar sabunla iyice yıkanmalı ve su ile tamamen durulanmalıdır. Masturbasyon sırasında sabun ve kayganlaştırıcı maddeler kullanılmamalıdır.

Semenin Genel Özellikleri:

Taze ejakulat vizköz, opak, beyaz veya gri-beyaz bir yapıdadır. Kendine özgü bir kokusu vardır. Genellikle 10- 20 dak. içinde eriyerek bulanık bir görünüm alır. Mat beyaz renktedir.
Miktarı normalde 2-6 ml arasındadır.
Alındığında koyu kıvamda koagüle haldeki meni özel etüvde 37 oC muhafaza edilerek sıvılaşma gerçekleşene kadar beklenir ve geçen süre kaydedilir. 1 saati aşan liquifaksiyon süreleri patolojiktir.
Semenin normal pH’sı 7,2-7,8 arasındadır.

normaldegerler.JPG

Mikroskobik Muayene

Bu incelemede sperm sayısı, hareket özellikleri, morfolojik yapı, aglütinasyon olup olmadığı, lökosit ve yuvarlak hücrelerin boyanması ve sayımı, gerekli hallerde vitalite araştırmaları yapılır.

Aglütilasyon: Spesifik aglütinasyon sperm antikorlarının varlığına bağlı olabilir. Fazla sayıda baş-başa, kuyruk-kuyruğa baş-kuyruğa şeklinde hareketli çiftlerin görülmesi antisperm antikorlarının bulunduğuna işaret eder.

Motilite Değerlendirmesi
Spermlerin kadının rahmini geçerek, kanallarda yumurtayı dölleyebilmeleri için aktif hareketli olmaları gerekir.

kruger_fertil.JPG

Hareketin Sınıflandırması
0.derece: Spermde hiç hareket yok.
1.derece: Spermler bulunduğu yerde kımıldanma hareketleri gösterir.
2.derece: Spermler orta derecede veya zayıf hareketlilik gösterir. Hareketleri genellikle açısal yer değiştirme veya sağa, sola sapma şeklindedir.
3.derece: Spermler yine ilerleyici tipte hareket ederler. Fakat hızları daha azdır, Kuyruk hareketleri görülebilir.
4.derece: Tam aktivite, spermler sağa, sola sapmadan düz bir hat üzerinde hızlı bir şekilde hareket ederler.

3. ve 4. derecede hareketli spermlerin toplamı Motilite Oranı olarak ifade edilir. Bu toplam %50’den fazla olmalıdır.

Sperm Sayısı
Sperm hücrelerinin sayısını belirlemek için genellikle özel sayım kamerası kullanılmaktadır. Sperm sayımı en az iki defa ayrı ayrı sayım yapılmalı ve sayıların ortalaması alınmalıdır. Direkt preparatta sperm  görülmüyorsa semen 1500-2000 devirde 10 dk. santirufuj edilmeli ve sonra tüpün dibindeki pellet incelenerek azospermi olup olmadığına karar verilmelidir.

Morfolojik Değerlendirme

kruger_who.JPG

Normal spermin morfolojik özellikleri Kruger kriterleri ve WHO kriterleri ile belirlenmiştir.
Morfolojik değerlendirme için en az 100, tercihen 200 sperm incelenmesi gereklidir. İmmersiyon merceği kullanılmalıdır, anormal sperm formları baş, ana parça ve kuyruk anormalliklerini içerir.

Sperm Boyama Metodları
Papanicolaou, Giemza veya Hematoksilen yöntemi ile boyanarak incelenirler.
Yuvarlak hücre mi yoksa lökosit mi?

Klasik semen analizinde immatür germ hücreleri ile lökositler kolaylıkla karıştırılabilmektedir. Yuvarlak hücre sayısı ml’de 1 milyondan fazla ise Polimorf nüveli lökositler, peroksidaz boyama ile lenfositlerden  ve immatür germ hücrelerden ayrılmalıdır.

İmmatür germ hücreleri değişik büyüklükte olup, tek veya çok sayıda yuvarlak çekirdek içerirler. Ayrıca çekirdek stoplazma oranı düşüktür. Polimorf nüveli lökositlerin boyutları daha sabit ve germ hücrelerinden daha küçüktür. Yine çekirdek birbirine bağlı loblardan oluşmaktadır ve çekirdek stoplazma oranı yüksektir.

 

Vitalite boyaması
Hareketsiz spermlerin canlı olup olmadıklarını anlamak için %0,5’lik Eosin Y ile boyama yapılır. Ölü spermler boyayı tuttuklarından pembe-kırmızı renkte görünürler. Canlı olanlar ise boyanmazlar.

 

Fruktoz tayini
Fruktoz seminal keselerden androjenlerin kontrolü altında salgılanan bir maddedir. Semende fruktozun bulunması hem fonksiyone eden vezikula seminalisin varlığını hem de ejakülatör duktusların açık olduğunu göstermesi açısından değerlidir. Semenin miktarının 1,5 ml’den az olması ve azospermi hallerinde fruktoz tayini yapmak gerekir.

Bilgisayarlı Otomatize Semen Analizi
Bilgisayarlı sistemler hızlı değerlendirme yanında standardizasyon sağlamaları bakımından önemli bir işlev görmektedirler. Ancak bu sistemlerde küçük partiküller ve debrisler sayım hatalarına sebep olabilir.